Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje  

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

21 kwietnia 2020 r. – język polski

22 kwietnia 2020 r. – matematyka

23 kwietnia 2020 r. – język obcy (język angielski)

 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali
z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

Szczegółowe informacje