* 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 * 16.10.2018 r. - Dyżur Nauczycieli * od godz. 17.00 do godz. 18.00 *

Rada rodziców


Drodzy Rodzice !!!

Zachęcamy do wpałat na Radę Rodziców
nr konta: 87 1240 3259 1111 0000 2989 3038

                                                                           Prezydium Rady Rodziców

Pytania związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców proszę kierować na adres:   radarodzicow_psp32@op.pl CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW


Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w zakresie wyżej wymienionych spraw.
Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania celów i zadań szkoły.
2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy.
3. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, wpływu na działalność szkoły, wśród nich:

  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie,
  • uzyskania w każdym z nich rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, programu wychowawczego szkoły, oraz programu rozwoju szkoły,
  • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.